Usługa zmiany koloru nadwozia Twojego samochodu. Znudził Ci się kolor Twojego samochodu? Chcesz to zmienić? Zapraszamy.

Nasze realizacje:

 
 

 

 

Sprzedaż i montaż akcesoriów

Dobór Akcesoriów i części

Pomocna w konsultacjach wizualizacja

Profesjonalny montaż

Jesteśmy dystrybutorem akcesoriów MaxtonDesign.

Gwarancja.

 1. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na aplikację folii.
 2. Producent aplikowanej folii odpowiada z tytułu wad fizycznych folii według specyfikacji konkretnego produktu.
 3. Gwarant zobowiązuje się do naprawy wadliwych elementów folii, a gdy okaże się to niemożliwe – do wymiany folii.
 4. Gwarancja wygasa ze skutkiem wstecznym, jeżeli uprawniony z gwarancji nie wykona bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego pojazdu w siedzibie instalatora lub Gwaranta w terminie 14-30dni od daty instalacji.
 5. W celu wykonania uprawnień z gwarancji uprawniony zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu do siedziby Gwaranta lub innego wskazanego przez Gwaranta miejsca na terytorium obowiązywania gwarancji.
 6. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich stwierdzonych wad folii, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia ich powstania, pod wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta za pogłębiające się wady. W przypadku naruszenia obowiązku i niezgłoszenia wyżej wymienionych usterek, gwarancja nie obejmuje dalszych wad, do których w ten sposób przyczynił się uprawniony do gwarancji.
 7. Gwarant zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia pojazdu przez uprawnionego do wskazanego przez Gwaranta miejsca, następnie do dostarczenia na swój koszt do miejsca, w którym go otrzymał od uprawnionego z gwarancji.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub odkształceń folii wynikających z normalnego zużycia, rys, rozdarć, nacięć i zadrapań a także z innych wad powstałych z innych przyczyn, niż tkwiących w folii w chwili instalacji, w szczególności powstałych na skutek nieprawidłowej konserwacji i pielęgnacji oklejonego pojazdu, działania osób trzecich lub siły wyższej.
 9. Gwaracja nie obejmuje również uszkodzeń i odkształceń folii powstałych w wyniku uszkodzeń powłoki lakierniczej, w szczególności na skutek wcześniejszego lakierowania elementów karoserii, napraw blacharsko-lakierniczych, na miejscach skorodowanych lub wynikających z konserwacji karoserii w okresie przed upływem 60 dni od daty instalacji, w tym woskowania czy też nakładania powłok ceramicznych, nabłyszczania i innych.
 10. Uprawniony traci uprawnienia w przypadku stwierdzenia samodzielnej naprawy folii lub jej próby, przeróbek lub zmian przez osoby trzecie oraz w przypadku samodzielnego demontażu elementów pojazdu, na których znajduje się folia, jak również, wskutek nieprawidłowej konserwacji pojazdu.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
 12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, które z uwagi na swój przedmiot mogą znaleźć do niej zastosowanie.
 13. Wszelkie spory wynikające z gwarancji rozpatrywane będą miejscowo i rzeczowo przez Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.